ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019) ระหว่างวันที่
7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานและองค์
ความรู้ทางเคมีในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์
กับนักเคมีจากนานาประเทศ โดยในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Professor Bernard L. Feringa นักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลจากประเทศเนเธอร์แลนด์ Professor Katharina Landfester จากประเทศเยอรมนี และ Professor
Leroy Cronin จากสหราชอาณาจักร มาเป็น Plenary Speakers รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก
มาร่วมการประชุม
          ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอผลงาน หรือ proceedings ซึ่งสามารถส่ง full-paper เพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Science of Advanced Materials ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI (impact factor
1.318) ต่อไปได้ด้วย โดยสามารถศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://www.paccon2019.org  ภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561