บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jamie D. Ellis, Assistant Professor Dr. Cameron Jack และนิสิตจาก University of Florida, Gainesville, Florida, USA พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ เข้าเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อความร่วมมือในอนาคต
                โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและมอบหน้ากากอนามัย GRD.BUU เป็นของที่ระลึก ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 702 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์