บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2566 ระหว่างอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางคณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รับทราบถึงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการขอเสนอหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป