บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรดน้ำขอพรแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเห็นความสำคัญของการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในการสืบสาน ทำนุบำรุงรักษาประเพณีของไทยสืบไป ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป