บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมโครงการให้รางวัลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และโครงการให้รางวัล ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ สังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท หวลบุตตา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ทั้งนี้ โครงการรางวัลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถบริหารจัดการหลักกสูตรฯ ได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นกลไกสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการให้รางวัล ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างแรงจูงใจให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการทำงานวิจัยในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet