วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 1 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดโครงการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564