บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมเพื่อการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพันธ์  พานิชย์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ “ระบบ i-Thesis” ซึ่งมีอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมอบรมจำนวน 230 คน ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.เด่นชัย  ปราบจันดี เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ”จริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” ซึ่งมีอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมจำนวน 200 คน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ กลไกกระบวนการบริหารจัดการ การกำกับติดตามหลักสูตร บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวน 69 คน