เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และรักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา อาทิ คุณสมชาย คิดประดับ  จากกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา บรรยาย เรื่อง “การลงทะเบียน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”   คุณนิสาชล กาญจนพิชิต  สำนักหอสมุด บรรยาย เรื่อง “การให้บริการห้องสมุดและระบบสารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” และ คุณสยาม ศรีพั่ว  สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยาย เรื่อง “การให้บริการระบบสารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” ภาพกิจกรรม