ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คำชี้แจงการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย”  ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม  ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ผ่านระบบออน์ไลน์ ird.stou.ac.th/stouconference    และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมลงทะเีบยนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0-2504-7588 หรือ e-mail: stouconference@stou.ac.th

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (The National Research Council of Thailand, NRCT) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน ศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย โดย วช. และ CASS จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และให้นักวิจัยจีนเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย            ในการนี้ วช. ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการดังกล่าว ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่Continue Reading

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2562  โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 303 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตต่างชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร  กล่าวเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพันธ์  พานิชย์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในเรื่องระบบ i-Thesis และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิทวัส  แจ้งเอี่ยม ประธานพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในเรื่องจริยธรรมการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 202 อาคารหอประชุมธำรง  บัวศรี  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ประทุม  ม่วงมี ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล จริตควรกล่าวรายงานโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพันธ์  พานิชย์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในเรื่องระบบ i-Thesis และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิทวัส  แจ้งเอี่ยม ประธานพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในเรื่องจริยธรรมการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา