ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

         ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม วิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019) ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานและองค์ ความรู้ทางเคมีในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ กับนักเคมีจากนานาประเทศ โดยในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Professor Bernard L. Feringa นักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบลจากประเทศเนเธอร์แลนด์ Professor Katharina Landfester จากประเทศเยอรมนี และ ProfessorContinue Reading

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)