ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561  ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกำหนดการดังนี้   รายชื่อนิสิตชาวต่างชาติในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ส่งกลับมายังสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้) ภายในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยสามารถส่งแบบตอบรับมาได้ที่ คุณนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์ E-mail: nidawan@go.buu.ac.th  โทรศัพท์ 038-102700 ต่อ 705, 707  เบอร์ภายใน 2700 ต่อ 705, 707