สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปีการ 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละ ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561    

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา, ระบบ I-Thesis, กระบวนการเสนอ ปรับปรุงและพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณคมสันต์ เอี่ยมวิไล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณรดาศา พงษ์สำราญ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และคุณณัฐกานต์ ปัดเกษม นักวิชาการศึกษา สังกัดงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมต่างได้รับความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวได้เป็นอย่างดีContinue Reading