เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับอดีตคณบดีของบัณฑิตวิทยาลัยที่สามารถจัดเวลามาเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัยในครั้งนี้  ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  เพชรชื่น (วาระการดำรงตำแหน่ง 14 เมษายน 2531 – 30 มิถุนายน 2534) รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์ (วาระการดำรงตำแหน่ง 20 กรกฏาคม 2542 – 31 มกราคม พ.ศ. 2544) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง (วาระการดำรงตำแหน่งContinue Reading

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  บัณฑิตวิทยาลัยนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร รักษาการแทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคุณสุภรัติ  สุขวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) และที่ประชุมคณะรรมการผู้บริหารบัรฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Graduate School, Burupha University 7th Floor, Prof. Prayoon Jindapradit Building 169 Longhaad Bangsaen Road, Bangsaen, Chon Buri, Thailand 20131 Tel. 03-8270-000 Ext. 705, 707