เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ กรรมการ และ ดร.พัชรวดี พูลสำราญ กรรมการผู้ฝึกประสบการณ์       โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 702 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กลไกกระบวนการบริหารจัดการ กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารและอาจารย์จากสถาบันภาษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

        เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และการยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, นักวิจัยอาวุโส สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, และอนุกรรมการตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กลไกกระบวนการบริหารจัดการ การกำกับติดตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรับมอบเข็ม “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงิน และการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา งานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลรัตนบูรพา ประจำปี 2564 และประจำปี 2565 รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 และรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี 2565 สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทองContinue Reading

          วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ โดยการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยาย เรื่อง “กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา” 2. ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเรื่องContinue Reading

         เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กลไกกระบวนการบริหารจัดการ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร อีกทั้งเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ร่วมกัน

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.45 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและรายการโครงการ และได้รับเกีรยติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาContinue Reading

        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Google Meet นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่านเป็นกรรมการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี, รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการเทคนิคพิชิตทุนระดับชาติ: สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยคุณธรรมภรณ์ ประภาสะวัต ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้นรับและเปิดโครงการฯ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัย และดำเนินการขอทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 141 คน