รายชื่อเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติ ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หัวข้อเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติ วันที่สอบ 1 นางสาวฝนทิพย์ สีสรรค์   61920030 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  The Relationship Between Health Literacy and Exercise Behavior of Elderly in Bansuan Elderly School, Mueang Chon Buri, Chon Buri Province. 2 ธันวาคม 2562 2 นางสงบ จันทร์ธรรม 61920032 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ที่เชื่อมโยงลงสู่ชุมชนตามแนวคิดลีน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี The Development of a CancerContinue Reading

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนานิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์จากคณะ/วิทยาลัยมาร่วมให้การต้อนรับและได้รับเกียรติจากผู้แทนศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตต่างชาติ ณ ห้อง PJ301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) และในช่วงบ่ายได้พานิสิตต่างชาติเยี่ยมชมบริเวณภายในมหาวิทยาลัยบูรพาและพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนานิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์จากคณะ/วิทยาลัยมาร่วมให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากผู้แทนศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตต่างชาติ ณ ห้อง PJ301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)และในช่วงบ่ายได้พานิสิตต่างชาติเยี่ยมชมบริเวณภายในมหาวิทยาลัยบูรพาและพื้นที่ใกล้เคียง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเปิดรับข้อเสนอในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 นิสิตที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2225

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง PJ 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesisและจริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ โดยเวลา 15.30 – 18.30 น.ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพันธ์ พานิชย์ วิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ i-Thesis และเวลา 18.45 – 20.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เด่นชัย ปราบจันดี เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต เอกสารประกอบการอบรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบContinue Reading

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการ “สู่เส้นทางการได้รับทุนระดับชาติในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพิจนิจ คชภักดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตระดับณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 56 คน    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๑ หอประชุมธำรง  บัวศรี โดยเน้นให้แก่นิสิตที่ยังไม่ได้รับการอบรมดังกล่าวและนิสิตที่เรียนแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย จำนวน ๑๐๐ คน ลงทะเบียน https://forms.gle/CmBNpxZmsSdwjz4R9   

                         ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ที่จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต โดยให้ทุนเป็นเงิน ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน แบ่งเป็น นิสิตชาวไทย จำนวน 15 ทุน และนิสิตชาวต่างชาติ 5 ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน ต้องเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว กรณีนิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว ไม่ได้รับทุนหรือไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์จากแหล่งอื่นๆ ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัครที่คณะ/วิทยาลัยที่กำลังศึกษาและให้คณะ/วิทยาลัยรวบรวมส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณContinue Reading