การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesisและจริยธรรมเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพันธ์ พานิชย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ การใช้งานระบบ…

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมเพื่อการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis และจริยธรรมเพื่อการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก…

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง…

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ…

TNIAC 2019 The 5th TNI Academic Conference

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC2019) ภายใต้หัวข้อ “Engineering Technology and Digital Transformation in Industry Business, and…

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม …

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คำชี้แจงการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คำชี้แจงการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561