ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (The National Research Council of Thailand, NRCT) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences,…

ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2562  โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ทุนอุดหนุนฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 702 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  โดยรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย…