ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ที่จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต โดยให้ทุนเป็นเงิน ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน แบ่งเป็น นิสิตชาวไทย จำนวน 15 ทุน และนิสิตชาวต่างชาติ 5 ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน ต้องเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว กรณีนิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว ไม่ได้รับทุนหรือไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์จากแหล่งอื่นๆ ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัครที่คณะ/วิทยาลัยที่กำลังศึกษาและให้คณะ/วิทยาลัยรวบรวมส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณContinue Reading

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (The National Research Council of Thailand, NRCT) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน ศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย โดย วช. และ CASS จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และให้นักวิจัยจีนเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย            ในการนี้ วช. ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการดังกล่าว ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่Continue Reading

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2562  โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ทุนอุดหนุนฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 702 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  โดยรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561