เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-9547 หรือ 081-1452780 หรือ 080-057-0617 อีเมล์ : ajtscholarship@gmail.com ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ : https://www.dropbox.com/…/AACt8Rl0JkDxGlaMIDELRQkMa…

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการเปิดบ้านบัณฑิตวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2565 GRD-BUU OPEN HOUSE & KM 2022 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยภายในงานในช่วง KM มีการบรรยายในหัวข้อ “Digitally GRD Office การใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา การประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่การบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่มีการบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้มีผู้สนใจร่วมเข้าทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 50 ท่าน

     วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ      การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 รวมถึงชี้แจงแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร (มคอ.2) ที่แก้ไขตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยเกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงานร่วมกันภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และมีรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและรายการโครงการ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 5 ท่าน ดังนี้      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย “บรรยายหัวข้อ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”      2. คุณปรีชา สิทธิชัยทวีกุล สังกัดกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา บรรยายหัวข้อ “การลงทะเบียนContinue Reading

     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมการใช้ GRD-Forms สำหรับกระบวนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (คุณพิสุทธิ์ ยาโน, คุณเบญจวรรณ เกื้อกิจ, คุณสุรเดช ศิริสูตร) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ      การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต อาจารย์และบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (GRD-Forms) ได้ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 175 คน

   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ และ www.parliament.go.th ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจการเขียน PEOs และ PLOs ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ      การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (PEOs) และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และเป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำ มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565Continue Reading

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง เป็นประธาน สคบท การประชุมฯ ในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และนางสาวอัจฉรียา ยินดีสุข นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ เป็นประธาน ทคบร. การประชุมฯ ในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านบัณฑิตศึกษาระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นการสร้างเครือข่ายของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจะนำความรู้ ที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงิน และการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณรูปภาพจาก เพจ BUU The One Family