วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัลหลักสูตรที่บริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ และได้มอบรางวัลฯ แก่หลักสูตร ผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ อันดับที่ 1 (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ – หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ อันดับที่ 1 (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจ และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ อันดับที่ 2 (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ อันดับที่ 2Continue Reading

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มอบรางวัลฯ แก่ศิษย์เก่า ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 3 กลุ่มสาขาวิชา รวมทั้งหมด 7 รางวัล ดังนี้ ประเภท ดุษฎีนิพนธ์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – ดร.พิชญาภา พิชะยะ ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ – ดร.อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ดร.ปฐมาวดี ศิลาลาย ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ประเภท วิทยานิพนธ์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ –Continue Reading

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา: สู่เส้นทางนักวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หัวข้อบรรยายเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา: สู่เส้นทางนักวิจัยและนวัตกรรม” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้อบรรยาย เรื่อง “การบริหารการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้แผนทุนพัฒนาบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2564” การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางนักวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยแก่นิสิตผู้ได้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จำนวน 75Continue Reading

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยContinue Reading

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “Major-Advisor: A Key Factor for Graduate Achievement” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและบทบาทหน้าที่ต่างๆ ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จำนวน 42 คน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยาย เรื่อง “กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา” 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “แนะนำบัณฑิตวิทยําลัย สิ่งอำนวยความสะดวก และการสนับสนับการเรียน 3. คุณจันจิรา วงษ์ศรีContinue Reading

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล ประธานกรรมการ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา กรรมการ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.ทศพร อิฐงาม กรรมการผู้ฝึกประสบการณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้.Continue Reading

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ “เทคนิคพิชิตทุนระดับชาติ: สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดทาง YouTube บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นอดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัย และส่งเสริมศักยภาพเพื่อการดำเนินการขอทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยContinue Reading

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.45 – 12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ “เทคนิคการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดทาง YouTube บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์ ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (TCI กลุ่มที่ 1) เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ประสบการณ์และพัฒนาสมรรถนะด้านการทำวิจัยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย และสามารถจัดเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในอนาคตได้มากขึ้น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทางระบบ Zoom MeetingContinue Reading

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ “สัมมนากฎระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กลไกกระบวนการบริหารจัดการ กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 56 ท่าน