เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางนักวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้นรับและเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (หัวหน้าแผนกิจกรรม) และคุณพิพัฒน์ เรืองชัยศิรเวทย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา (ผู้ประสานงานโครงการ) เป็นวิทยากรในครั้งนี้      การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางนักวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยแก่นิสิตผู้ได้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนวช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และคณสหเวชศาสตร์เข้าร่วมประชุม

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ – เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาที่ควรรู้เบื้องต้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย – สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย – การลงทะเบียนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย คุณปรีชา สิทธิชัยทวีกุล กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา การจัดโครงการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ได้ทราบถึงข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิซาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index และวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่านและวารสาร มทร.อีสาน ทั้ง 2 ฉบับ ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2

 ขอเชิญสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ที่สนใจในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว”(จัดในรูปแบบออนไลน์ 22 – 23 มิถุนายน 2566) เปิดรับบทความวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ – กลุ่มศิลปะและการออกแบบ – กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ – กลุ่มวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์สุขภาพ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย 2,500 บาท    ติดต่อสอบถาม โทร 061-6149095 / 088-2292015 ผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ ได้ที่  http://conference.su.ac.th/register/

     วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคุณจารุดา เต็มโชค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการปะชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา      การประชุมฯ ในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอขอบคุณรูปภาพจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอเชิญส่งบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ปี 2023 รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก 20 เมษายน 2566 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบปกติ 2 พฤษภาคม 2566 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบล่าช้า 13 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลการพิจารณารอบสุดท้าย 30 พฤษภาคม 2566 ประชุมวิชาการระดับชาติ

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้      โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา      ทั้งนี้ มีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อเป็นประโยชน์และนำมาประยุกต์ใช้ด้านงานบัณฑิตศึกษาต่อไปContinue Reading

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ      การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทางการนำผลการประเมิน (Feedback report) มาใช้วางแผนบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Inclusive and Equitable Quality Educational Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Next Normal : การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อการทำงานที่หลากหลายกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่” ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ลงทะเบียนและส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “PDPA” การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา “You gotta know” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ      การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แก่อาจารย์ นิสิต นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกับการทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน 108 คน