เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.45 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและรายการโครงการ และได้รับเกีรยติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาContinue Reading

        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Google Meet นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่านเป็นกรรมการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี, รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการเทคนิคพิชิตทุนระดับชาติ: สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยคุณธรรมภรณ์ ประภาสะวัต ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้นรับและเปิดโครงการฯ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัย และดำเนินการขอทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 141 คน

         วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย การจัดโครงการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564

             เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักงานอธิการบดี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา              โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา), รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรีContinue Reading

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง เป็นประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวนทั้งหมด 90 ท่าน จากสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 51 สถาบัน การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นศูนย์กลางการประสานงานความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และรับฟังความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างสถาบันให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการ Post AuditContinue Reading

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นพี่ ผู้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่มีค่าดัชนีผลกระทบ และ Journal H-index สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นพี่ ผู้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่อยู่ใน Q1/Q2 สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นพี่ อายุการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ผู้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่อยู่ใน Q1 สูงสุด และเป็น First/Corresponding Author ประจำปี พ.ศ. 2564 รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นพี่ อายุการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ผู้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่อยู่ใน Q1 ที่มีค่าดัชนีผลกระทบสูงสุด และเป็น First/Corresponding Author ประจำปีContinue Reading

             วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา: สู่เส้นทางนักวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคุณพิพัฒน์ เรืองชัยศิรเวทย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้นรับและเปิดโครงการฯ              การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางนักวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยแก่นิสิตผู้ได้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนวช. ประจำปีงบประมาณContinue Reading

                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jamie D. Ellis, Assistant Professor Dr. Cameron Jack และนิสิตจาก University of Florida, Gainesville, Florida, USA พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ เข้าเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อความร่วมมือในอนาคต                 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและมอบหน้ากากอนามัย GRD.BUUContinue Reading

Enago’s Thesis editing ตัวช่วยด้านภาษาอังกฤษ แกรมม่า หลักไวยากรณ์ สำหรับงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ และทาง enago มีส่วนลดให้ 15% สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เท่านั้น ทั้งนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.enago.com/burapha/