โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุชาติ เถาทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศิลปกรรมศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง (ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์) นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี (นิสิตทุนวช. ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2562) นายพงษ์ธร เพ็งน้อย (นิสิตทุนวช. ระดับปริญญาโทContinue Reading

เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านบัณฑิตศึกษาระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นการสร้างเครือข่ายของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม โถงชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านบัณฑิตศึกษาระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นการสร้างเครือข่ายของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป