วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบปีที่ 4 ณ วัดเก่าโบราณ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป  

        ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ตึกสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) จำนวน 25 สถาบันContinue Reading

         บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมโครงการพัฒนาระบบให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (grd-forms) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบฯ สำหรับงานบัณฑิตวิทยาลัย แก่นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การยื่นเอกสารต่างๆ ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา  

        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมการใช้สถิติสำหรับการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet และถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติสำหรับการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้กับคณาจารย์ นักวิชาการและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถนำไปใช้เพื่อดำเนินการวิจัยได้จริงอย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติสำหรับการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบ Google Meet จำนวน 100 คน และทางช่อง YouTubeContinue Reading

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการจัดทำระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางด้านการควบคุมภายในตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยเข้าใจวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในขององค์กรได้

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-14.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางด้านการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงเพื่อให้ผู้บริการและบุคลากรประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยเข้าใจและทราบวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.45-12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Google Meet และถ่ายทอดสดผ่านทางช่องยูทูปบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้นรับและรายการโครงการ และได้รับเกีรยติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดโครงการฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” 2. คุณสมชาย คิดประดับ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาบรรยายหัวข้อ “การลงทะเบียน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”Continue Reading

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ i-Thesis สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยคุณจารุวรรณ กชทองรัศมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ i-Thesis ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ i-Thesis ระหว่างบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและผู้ดูแลระบบจากสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคุณอัจฉรียา ยินดีสุข นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร 50Continue Reading

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดประชุมฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้าง ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อีกทั้งจัดทำรายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน ตามรูปแบบการรายงานที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด และจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา