loader image

บัณฑิตวิทยาลัยผลิตวีดีโอช่อง YouTube สื่อสารตัวอย่างงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) และขยายความเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้สำรวจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) และตัวอย่างการวิจัยเพื่อส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของ LGBTQ+ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2566

📍โดยเนื้อหาของวีดีโอ https://youtu.be/RKAh0kz6Hmk มีดังต่อไปนี้…

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การยอมรับทั่วโลกของเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ Pride Month ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จของชุมชน LGBTQ+ และสนับสนุนความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยก ในขณะเดียวกันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ก็มีความโดดเด่นในฐานะกรอบการทำงานสำหรับจัดการกับความท้าทายระดับโลกที่เร่งด่วน ในบัณฑิตวิทยาลัยของเรา เราตระหนักถึงความสำคัญของทั้ง Pride Month และ SDGs ผมต้องการที่จะเล่าให้ทุกท่านฟังว่างานวิจัยที่ดำเนินการโดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของเรา สามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนา SDGs และการส่งเสริมสิทธิ LGBTQ+ ในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีมีอะไรบ้างครับ

เดือนแห่งความภาคภูมิใจซึ่งโดยปกติแล้วจะเฉลิมฉลองในเดือนมิถุนายน ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการยอมรับถึงการต่อสู้และความสำเร็จของชุมชน LGBTQ+ ทำหน้าที่เป็นเวทีในการสนับสนุนสิทธิที่เท่าเทียมกัน ท้าทายการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกด้านของสังคม การตระหนักถึงความสำคัญของเดือนนี้ช่วยให้ทีมงานบัณฑิตวิทยาลัยของเรารวบรวมหลักการเข้ากับการวิจัยที่ดำเนินการโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของเรา

SDGs ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติเป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงถึงกัน 17 ข้อที่มุ่งจัดการกับความท้าทายระดับโลก เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความอยุติธรรมทางสังคม นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในพันธกิจที่กว้างขึ้นในการสร้างโลกที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันโดยการทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย SDGs และ ประเด็น LGBTQ+ ได้เป็นกรอบสำหรับนิสิตของเราในการทำงานวิจัยที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หลายข้อเลยครับ ที่เกี่ยวข้องกับเดือนแห่งความภาคภูมิใจและการส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของ LGBTQ+ แม้ว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจจะมุ่งเน้นไปที่การยกย่องและเฉลิมฉลองชุมชน LGBTQ+ เป็นหลัก แต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับความเท่าเทียม ความยุติธรรมทางสังคม และสิทธิมนุษยชน SDGs ต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ:

✅SDG 5: ความเท่าเทียมทางเพศ – เป้าหมายนี้เน้นความสำคัญของการขจัดการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน รวมถึงผู้ที่อยู่ในชุมชน LGBTQ+

✅SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ – เป้าหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงการเลือกปฏิบัติเนื่องจากรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

✅SDG 16: สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่แข็งแกร่ง – เป้าหมายนี้เน้นการส่งเสริมสังคมที่มีส่วนร่วม การเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน และการขจัดกฎหมายและการปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ

✅SDG 3: สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี – เป้าหมายนี้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

✅SDG 11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน – เป้าหมายนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างเมืองที่มีส่วนร่วม ปลอดภัย และยั่งยืน ซึ่งยินดีต้อนรับผู้อยู่อาศัยทุกคน รวมถึงบุคคล LGBTQ+

✅SDG 4: สร้างหลักประกันให้ การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน- เป้าหมายนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของระบบการศึกษาที่ครอบคลุมและเท่าเทียมที่ส่งเสริมความหลากหลาย ความเคารพ และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงหลักสูตรแบบรวม LGBTQ+ และพื้นที่ปลอดภัย

บัณฑิตวิทยาลัยของเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการวิจัยที่สนับสนุน SDGs และส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของ LGBTQ+

✏งานวิจัย: ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ของกลุ่มเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดชลบุรี

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา: นางสาวมณัญชญา ศุภมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภา หอมสินธุ์

หลักสูตร: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

✏งานวิจัย: การเสริมสร้างการยอมรับของครอบครัวนักเรียนมัธยมกลุ่มแอลจีบีทีด้วยการปรึกษาทฤษฎีเล่าเรื่อง

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา: นางสาวพัชราพร มุสิโก

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน

หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

✏งานวิจัย : การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสของงานโฆษณาที่บ่งบอกความหลากหลายทางเพศของผู้บริโภคชาวไทย

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา: นางสาวชนิดาภา เซี้ยงแขก

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์

หลักสูตร: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เราส่งเสริมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีส่วนร่วมในสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืนมากขึ้น เราสามารถสร้างอนาคตที่ Pride Month, SDGs และการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามาบรรจบกันเพื่อสร้างโลกที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมความเท่าเทียม และรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีและสิทธิของทุกคน โดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ